« راه توحید »
گفتگویی زِ خدا باشد و توحید بشر
آن که بود است همین گفته ی ثابت نشنید
راه توحید به باریکی مویَـس نگرید
هر که باریک ندیدس ، ره توحید ندید
راه توحید بلند است و نشیب است و فراز1
سالک2 راه بـباید شب و روزش بدوید
آخر ای قوم بشر، نکته ی این گفته بـبین
آنچه دهقان بکند کشت ،همان را دروید
٭٭٭
1- پست و بلند 2- رونده
حسن مصطفایی دهنوی

 498 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه