« راه توحید »
گفتگویی زِ خدا باشد و توحید بشر
آن که بود است همین گفته ی ثابت نشنید
راه توحید به باریکی مویَـس نگرید
هر که باریک ندیدس ، ره توحید ندید
راه توحید بلند است و نشیب است و فراز۱
سالک۲ راه بـباید شب و روزش بدوید
آخر ای قوم بشر، نکته ی این گفته بـبین
آنچه دهقان بکند کشت ،همان را دروید
٭٭٭
۱- پست و بلند ۲- رونده
حسن مصطفایی دهنوی

 80 بازدید

اشتراک گذاری
شعر مرغ غیب - حسن مصطفایی دهنوی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید