« طالب »
مصطفي(ص) در عمل مصمّم3 بود
رأس پيغمبري اش، خاتـم4 بود
چون پيمبر زِ اول آدم5 بود
ختم پيغمبران ، محمد(ص) بود
ره بـپيمودنـش ، ره حق بود
ره بـپيمـاي اول آدم بود
بنـده را ره سوي خدا بنمود
تا به درگاهش آورنـد سجود
حق شناسي در آن زمان ،كم بود
بيشتـر شـد ، چو آن پيامبر بود
حق شناسـي معنـوي ،كم بود
حق با معني اش ، به ما بنمـود
مصطفي(ص)با علي(ع)پسر عم6بود
فعل حق ،با علي(ع) مگر كم بود
فعل حق را ، علي(ع) به ما بنمود
مصطفي(ص)بر علي(ع) همان بنمود
هر سجودي كه بهر حق مي بود
با علي(ع) بود ، آن همان بنمود
هركه فعلش،بر اساس حق مي بود
حق نـخواهد ، كه آن شود نا بود
فعل حق بود ، ره به ما بنمود
رهنمـا بُوَد خلق را به سجود
دين حق،گر علي(ع) به ما نـنمود
دين ما دين حق ، كجا مي بود
طالب حق ، اگر كسي مي بود
با علي(ع) همرهي كند به سجود
طالب دين حق ، علي(ع) مي بود
اصل اسمش، علي ابوطالب بود
٭٭٭
3- استوار 4- آخرين پيامبر 5- حضرت آدم (ع) 6- پسر عمو
حسن مصطفایی دهنوی

 339 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه