دسته: نوشته های فرشاد چوبینه

آبان 14
شعر گذر – فرشاد چوبینه

“گذر” دگر انگار مرا بخت تماشای تو نیست چاره ایی جز گذر از کوچه حاشای تو…