دسته: نوشته های روح الله اسدی

فروردین 25
شعر خبری ازجانان – روح الله اسدی

پیر ِماگفت که آید خبری از کنعان قلبِ بی طاقتِ ما را خبری ازجانان آسِمان هم که هدفمند…

آبان 18
شعر آگاهی – روح الله اسدی

درپس عمق جهالت سوسو می کند نوری!! دراوج یورش افکارزنگ زده، درانتهای سیاهی مغزهای…

آبان 14
شعر شاخه خشکیده ام – روح الله اسدی

پای افکارم کمی لنگ است و من افسرده ام غم نشسته در دلم همچون گلی پژمرده ام شاخه ی…