دسته: نوشته های سعید افصحی

آذر 02
شعر در پی یار – سعید افصحی

آرامش جان را از پس کدام دیوار این شهر پر هیاهو میخواهی… نگاه کن! تو مانده ای و…

آبان 01
شعر عشق – سعید افصحی

عشق همچون باران تن زمین را نوازش میدهد عشق همچون مادر تن کودک را ارامش میدهد عشق همچون…