برچسب: اشعار ابوالفضل دوستی

مهر 17
شعر ربات – ابوالفضل دوستی

منم من که خاطرخاتم هر روز یه جور سر راتم به من توجه نداریو فکر میکنی من یه رباتم اما…