برچسب: شعر تو کجایی

مهر 17
شعر تو کجایی؟ – حامد نوروزی

توکجایی؟ گم شدم در این سرا تو کجایی تا بگیری دست من؟ تو مرا بردی پری در دیار خاطراتت…