برچسب: چشمان لیلا

مهر 12
شعر چشمان لیلا – زانا کوردستانی

آبی چشمان سیاهت لیلا بارانی تر است از ابرای پاییز وی خورشید نگاهت روشن تر از روشنای…