« دور جهان »
تکیه بر دور جهان ، کس نتوانسته هنوز
چونکه این دور جهان،دور زند در شب و روز
جان من گردش این دور جهان، دست تو نیست
دست شخص دیگرس، ‌از تو بُوَد سازش و سوز
این همه فرم لباسی که ببینی به جهان نزدخودت
بهـر عریانی فردای خودت ، جامه بدوز
بعد از این دوره ،به تاریکی ظلمت برسی
یک چراغی ز برای شب فردا بـفروز
جان من فرصتت از دست مَده ، وقت بِـرفت
هر تقلا ۱ بـکنی ، کار جهان را شب و روز
هر که بر روی زمین بُد۲، همه رفتن به زمین
نوبت ما و تو شد، بر چه بُوی۳ غَرّه۴ هنوز
آه شب خیزی و بیداریـَت آن راه تو را
بـنماید به شب تار و بَرَد تا دَم روز
حسن از دور جهان ، رو به حقیقت بـنما
گر حقیقت بُوَدت ، از تو بـیاید به بُروز۵
ای بشر مال جهان، مایه ی عفّت نَبُود
ای حسود، این همه بر مال کسان چشم مدوز
آنکه رزقـت بـرسانید و بـپرورد تو را
آن نَمُرده است و نمیرد ، بُوَد آن زنده هنوز
قدرتی کو زِ نـبودت ، بـرساند به وجود
نظرش بر تو بُوَد ، می نگرد در شب و روز
دستـت امروز در آتش بـنه و تجربه کن
بهـر فردای خودت ، آتش دوزخ مفروز
خفته ی خواب عدم، این همه فریاد و فغان
بهـر بیداری تو باشد و خوابی تو هنوز
زآن شکر خواب دَم صبح ،که با میل تو بود
وقت بگذشت و نهار آمد و طی شد هم روز
آخر به خدا ، شعر بگفتی حَسنا ۶ بهر امید
شاید از فیض الهی بـرسد بـر تو هنوز
٭٭٭
۱- کوشش- تلاش ۲- بود ۳- باشی ۴- فریفته – مغرور ۵- ظهور ۶- تخلص شاعر

 224 بازدید

اشتراک گذاری
شعر دخت پیامبر (ص) - حسن مصطفایی دهنوی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید