شعر رضا به رضای خدا – حسن مصطفایی دهنوی

« رضا به رضاي خدا »
طراز1 حكم خدا را ، اگر تو مي داني
عمل بكن ، كه نـيايد برت پشيماني
به اوج معرفتِ پيـر معنوي بنگر
زِ اوج فكر بـشد جاودان ، نـشد فاني
خليل حق،كه به آتش نسوخت معجزه بود
همان زِ معجز حق بود و علم رباني
تمايلات بشر را بـبين ، زِ اسماعيل
چگونه حاضر حق شد ، براي قرباني
چگونه آن پدر و آن پسر ، بحق بودند
كه حق شناسيشان، مي كند جهان باني2
به رسم راه حقيقت ، به سوي حق رفتند
زِ معجزي كه بديدن، به خواب سبحاني
گذشتن از خود و بر سوي آن خدا رفتند
ندا زِ حق بـشنيدن ، زِ خواب روحاني
به راه حق و حقيقت ، خدا پرستيدند
پرستشـي نـنمودن ، به راه شيطاني
طراز حكم خدا را ، هر آنكه مي نگرد
به ظاهر آن نگرد ، كي بُوَد3 به پنهاني
به دشت كربلا ، تا حسين(ع) حق برسيد
به سوي حق بـشتابيد و جنّت رضواني4
طراز امر خدا را ، هر آنكه بشناسد
زِ خلق بد نـشود ، مبتلا به بُـهتاني
زِ اوج فكر بلندت ، اگر عمل كردي
به اوج هر دو جهان ، مي رسي به آساني
امام ما كه رضا بود ، بر رضاي خدا
ستوده مرقد پاكش ، در آن خراساني
برادرا به طراز خدا ، عبادت كن
به راه حق بگذار ، اين سرت زِ پيشاني
به هر طراز و طريق ، خودت اگر رفتي
به هر كجا بروي، مي روي به ويراني
اگر چه خلق جهان ، در چراگهن چو گله
خدا خودش به همين گله كرد چوپاني
براي فرد مسلمان ، بزرگتر اين است
طراز حق بـشناسد ، از اين مسلماني
وجود آدمي از امر حق ، مجسم شد
زِ جسم خود به برِ امر حق ، گروگاني
خداي ما كه رحيم است و مي بُوَد رحمان
اميد ما به همان رحمت است و رحماني
مترس جان برادر ، اگر ضرر ديدي
طراز حق ، به تو رحم آورد به پنهاني
براي خاطر دلخواهـي بشـر نَـبُوَد
بُوَد براي همان جنبه هاي ايماني
طراز حكم خدا ، ره به سوي جنت داد
بر آنكه امر خدا را ، شناخت نوراني
خدا سرم به طرازت ، اگر نمي ارزد
سرم به سوي طرازت ، بُوَد كه مي داني
زِ عرف و شرع ، طراز خدا معين شد
طراز امر خدا بوده است ، عرفاني
كس اَر طراز خودش را طراز حق دانست
زِ باد حادثه اي مي شود چو زنداني
طراز امر خدايي ، به نرخ ارزان نيست
به نرخ جان بُوَد ، آن كي دهند به ارزاني
طراز امر خدا را ، بشـر عمل بنما
اگر عمل نكني ، جزء خلق ناداني
تجملات جهان را ، طراز حق نشناخت
طراز حق بـشناسد ، مرام انساني
طراز امر خدا را ، توان بدست آري
اگر زِ كبر و غرورت ، شوي تو عرياني
طراز كار خدايي ، حسن صلاح تو بود
بر آن طراز عمل كن ، كه مرد ميداني
٭٭٭
1- روش و قاعد 2- بنا كننده جهان اسلام 3- باشد 4- بهشت خشنودي خدا

 418 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه