ای وجـــــــودی که وجــــــودم

ز وجـــــودت به وجــــودت

آمده اســــــــــــــت

جــــــــــان مـــــــن به قــــــــربـــــان

وجــــــــــودت کــــــــه وجـــــــــــودم ز

وجــــــــــودت به وجــــــــــود آمـــــــده

اســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــادر،،،،!

نعمت الله سیادت مقدم

 875 بازدید

اشتراک گذاری
شعر پند آبدار - حسن مصطفایی دهنوی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید